డిఎస్సి / టెట్ పరీక్షల శ్రేణి -3

ఈ పరీక్షలో మొత్తం 47 ప్రశ్నలు ఉంటాయి
తెలుగు నుండి 12 ప్రశ్నలు
మెథడాలజీ నుండి 18 ప్రశ్నలు (నూతన మరియు 2016 పాఠ్య పుస్తకాల ఆధారంగా )
మనో వైజ్ఞానిక శాస్త్రం నుండి 17 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది
Test-3

These mock tests only for self-evolution and practice only not for any legal disputes.
ఈ మాక్ పరీక్షలు స్వీయమూల్యాంకనం మరియు అభ్యాసం కోసం మాత్రమే, చట్టపరమైన వివాదాలకు మాత్రము కాదు.
Note :

If you find any key Errors don’t hesitate to notify us.

మీకు ఏవైనా కీ లోపాలు దొరికితే లోపాలు మాకు తెలియజేయడానికి వెనుకాడవద్దు.

 

error: Content is protected !!