డిఎస్సి / టెట్ పరీక్షల శ్రేణి -7

ఈ పరీక్షలో మొత్తం 35 ప్రశ్నలు ఉంటాయి
తెలుగు నుండి 10 ప్రశ్నలు
మెథడాలజీ నుండి 10 ప్రశ్నలు (నూతన మరియు 2016 పాఠ్య పుస్తకాల ఆధారంగా )
మనో వైజ్ఞానిక శాస్త్రం నుండి 15 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది
POLYCET (2022) Mock Test Heat - 3

If you find any key Errors don’t hesitate to notify us.

మీకు ఏవైనా కీ లోపాలు దొరికితే లోపాలు మాకు తెలియజేయడానికి వెనుకాడవద్దు.

 

You must specify a text.
error: Content is protected !!